تبلیغات
وب سایت حاج بهروز لرستانی و هیات ریحانه الحسین س - رتیل قرآن با قرائت استاد شهریار پرهیزگار

وب سایت حاج بهروز لرستانی و هیات ریحانه الحسین س
 
هوای تازه

 
ترتیل قرآن با قرائت استاد شهریار پرهیزگار
شماره سوره

سوره

جزء پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 الفَاتِحَة 1
99 0:00:49
2 البَقَرة (آیه 69 - 1) 1
2,962 0:25:15
2 البَقَرة (آیه 141 - 70) 1
3,212 0:27:23
2 البَقَرة (آیه 196 - 142) 2
2,999 0:25:34
2 البَقَرة (آیه 245 - 197) 2
2,950 0:25:10
2 البَقَرة (آیه 286 - 246) 3 و 2
3,116 0:26:34
3 آل عِمران (آیه 64 - 1) 3
2,918 0:24:53
3 آل عِمران (آیه 132 - 65) 4 و 3
2,947 0:25:08
3 آل عِمران (آیه 200 - 133) 4
3,158 0:26:56
4 النِساء (آیه 50 - 1) 5 و 4
3,160 0:26:57
4 النِساء (آیه 107 - 51) 5
3,160 0:26:57
4 النِساء (آیه 176 - 108) 6 و 5
3,244 0:27:40
5 المَائِده (آیه 23 - 1) 6
1,935 0:16:30
5 المَائِده (آیه 68 - 24) 6
2,594 0:22:07
5 المَائِده (آیه 120 - 69) 7 و 6
2,695 0:22:59
6 الأنعام (آیه 58 - 1) 7
2,336 0:19:55
6 الأنعام (آیه 110 - 59) 7
2,307 0:19:40
6 الأنعام (آیه 165 - 111) 8
2,657 0:22:39
7 الأعراف (آیه 73 - 1) 8
2,968 0:25:19
7 الأعراف (آیه 150 - 74) 9 و 8
2,951 0:25:10
7 الأعراف (آیه 206 - 151) 9
2,926 0:24:57
8 الأنفال 9
3,287 0:28:00
9 التّوبه (آیه 60 - 1) 10
3,179 0:27:05
9 التّوبه (آیه 129 - 61) 11 و 10
3,219 0:27:25
10 یونس (آیه 50 - 1) 11
2,037 0:17:20
10 یونس (آیه 109 - 51) 11
1,972 0:16:47
11 هود (آیه 57 - 1) 12 و 11
2,369 0:20:10
11 هود (آیه 123 - 58) 12
2,423 0:20:38
12 یوسف (آیه 52 - 1) 12
1,968 0:16:45
12 یوسف (آیه 111 - 53) 13
2,055 0:17:29
13 الرّعد 13
2,077 0:17:41
14 إبراهیم 13
2,082 0:17:43
15 الحجر 14
1,508 0:12:50
16 النّحل (آیه 66 - 1) 14
2,223 0:18:55
16 النّحل (آیه 128 - 67) 14
2,265 0:19:17
17 الإسراء (آیه 49 - 1) 15
1,480 0:12:35
17 الإسراء (آیه 111 - 50) 15
1,973 0:16:47
18 الکهف (آیه 45 - 1) 15
1,740 0:14:48
18 الکهف (آیه 110 - 46) 16 و 15
1,874 0:15:57
19 مریم 16
2,119 0:18:02
20 طه 16
2,762 0:23:32
21 الأنبیاء 17
2,775 0:23:38
22 الحجّ 17
2,855 0:24:19
23 المؤمنون 18
2,707 0:23:03
24 النّور (آیه 34 - 1) 18
1,598 0:13:35
24 النّور (آیه 64 - 35) 18
1,820 0:15:29
25 الفرقان 19 و 18
2,092 0:17:48
26 الشّعراء 19
3,027 0:25:47
27 النّمل 20 و 19
2,685 0:22:52
28 القصق (آیه 41 - 1) 20
1,647 0:14:00
28 القصص (آیه 88 - 42) 20
1,728 0:14:42
29 العنکبوت 21 و 20
2,369 0:20:10
30 الرّوم 21
2,056 0:17:30
صفحه:    1   ،   2   ،   3   ،   4نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 تیر 1393 توسط خادم الرقیه
تمامی حقوق مطالب برای وب سایت حاج بهروز لرستانی و هیات ریحانه الحسین س محفوظ می باشد